Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános rendelkezések

1.1.      A Szolgáltató adatai:

            Név: Janovics Ferenc egyéni vállalkozó

            Székhely: 1119 Budapest Andor utca 21/C fszt. 1.

            Nyilvántartási szám: 36150486

            Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

            Adószám: 66571742-1-51

            Elektronikus levelezési cím: janovics.ferenc.ev@gmail.com

            Telefonszám: 06 30 177 6058

            Bankszámlaszám: K&H bank / 10400140-50526881-65551005

1.2.      A mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató internetes honlapján (https://www.senkifoldje.hu/) állnak rendelkezésre. A Szolgáltató kérésre a korábban hatályban volt Általános Szerződési Feltételeket a Kliens vagy a Kliens javára a Szolgáltatóval szerződött egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet vagy egyéb bejegyzett szervezet rendelkezésére bocsátja.

1.3.      A jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt érvényesek. A szolgáltatási szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételektől eltérhet, eltérés esetén a szolgáltatási szerződés rendelkezése irányadó.  

1.4.      A Szolgáltató és a Kliens közötti megállapodást kizárólag a szolgáltatási szerződés és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák, annak nem képezi részét a közöttük korábban kialakult szokás vagy gyakorlat, sem pedig az üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

1.5.      A jelen Általános Szerződési Feltételek a magyar jogszabályok szerint értelmezendők, és az Általános Szerződési Feltételekben vagy a szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai alkalmazandók.

1.6.      A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan megváltoztassa. A Szolgáltató a módosuló rendelkezéseket a hatályba lépést megelőzően 30 (harminc) nappal honlapján teszi közzé a hatálybalépés dátumának feltüntetésével. Amennyiben a Szolgáltató kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a módosuló rendelkezéseket a hatálybalépést követően megkötésre kerülő szerződések tekintetében kell alkalmazni. Amennyiben a Szolgáltató a módosuló rendelkezéseket a már megkötött szerződések tekintetében is alkalmazni kívánja, erről az érintett Klienseket külön tájékoztatja; a korábban alkalmazott rendelkezésektől eltérő rendelkezés csak akkor válik a szolgáltatási szerződés részévé, ha azt a Kliens a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

II.         A szolgáltatás

2.1.      A Szolgáltató működési engedéllyel rendelkező felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, aki a Klienssel létrejött szolgáltatási szerződés alapján részére mentál-egészségügyi szolgáltatást nyújt járóbeteg-szakellátás formájában.

2.2.      A mentál-egészségügyi szolgáltatások körébe az alábbi ellátások tartoznak:

2.2.1.   Pszichológiai vizsgálat (első interjú) és kezelési terv készítése: a Kliens vizsgálata magában foglalja az anamnézis felvételét, az explorációt (feltáró beszélgetést), a mentális státusz vizsgálatát, meghatározott  tesztek, kérdőívek és projektív tesztek alkalmazását, illetve bizonyos esetekben a kockázatbecslés végrehajtását és heteroanamnézist; az első interjú során felvett adatok (teszteredmények, dinamikai elemzés eredménye, mentális státusz, iránydiagnózis, kezelési javaslat) a pszichológiai véleményben rögzítésre kerülnek; a pszichológiai vizsgálatra legfeljebb 3 ülés keretében kerül sor.

2.2.2.   Konzultáció: meghatározott élethelyzet, nehézség körüljárása, egy adott probléma vagy tünet rövid távú megszüntetése pszichoterápiás eszközök felhasználásával összesen 1-5 ülés keretében.

2.2.3.   Krízisintervenció: pszichés válsághelyzetben lévő személy célzott vizsgálata és kezelése, amelynek célja a pszichés válsághelyzet megszüntetése, illetve megfelelő szakmai ellátása, további krízis prevenció (a probléma megoldásának megtalálása, az érzelmi egyensúly visszaszerzése, a pszichés megbetegedések és öngyilkosság megelőzése) hetente egy vagy több 50-90 perces alkalom 4-6 hetes időtartamban.

2.2.4.   Szupportív terápia: pszichoterápiás szemlélettel vezetett célzott beszélgetések, melyek más terápiák mellett vagy mentén hordozó, kiegészítő, átvezető funkcióval bírnak. A Kliens problémáinak felismerését, életvezetési nehézségeinek megoldását, egyéb kezeléseinek segítését és kiegészítését szolgálják az önértékelés, önbecslés javítása, adaptív elhárító mechanizmusok megerősítése, alkalmazkodási készségek fejlesztése, életminőség javulása, állapotromlás megelőzése céljából, hetente vagy ritkábban egy 50 vagy 25 perces ülés, összesen legfeljebb 100 ülés keretében.

2.3.      A szolgáltatás mindig kezeléssorozat, amely ülésekben történik. A kezelési helyzet általában kétszemélyes üléseket takar, esetenként család- vagy párkonzultációval kiegészítve. Az ülések minden egész órában kezdődnek, időtartamuk 25-30, 50, 90 perc lehet, ellátási formától és céltól függően. Az ülések gyakorisága és időtartama előre rögzített. A terápiás ülés időtartama alapesetben 60 perc, melyből a Klienssel töltött idő 45-50 perc. Bizonyos módszerek, illetve szupportív terápiák esetében indokolt lehet a felezett ülés (25-30 perc), illetve krízisintervenció esetén a kétszerezett ülés (90 perc) is. A terápia úgynevezett zárt rendelés keretében folyik, azaz várakozás nincs, a beteg adott időre jön és távozik. A Szolgáltató munkája a terápiás ülések mellett feldolgozási időt és esetmegbeszélési időt foglal magában (körülbelül négy órából három óra terápiás ülés, egy óra feldolgozás és esetmegbeszélés).

2.4.      A Szolgáltató (kezelési terv formájában) megtervezi és vezeti a segítő folyamatot, és szükség szerint, a Kliens tájékozott beleegyezésével és közreműködésével a kezelési tervet megváltoztatja. A kezelési tervet a pszichológiai véleményben a pszichológus javaslata tartalmazza. A Szolgáltató a kezelési tervben meghatározza a kezelés célját, formáját, időtartamát, az ülések gyakoriságát, és ha szükséges, a következő kontroll időpontját. Amennyiben a hatékony ellátáshoz rendelkezésre álló eljárások más egészségügyi szolgáltatónál érhetőek el, a Szolgáltató erről tájékoztatja a Klienst.

2.5.      A Szolgáltató a kezelés lezárultát a betegdokumentációban a záróvélemény kitöltésével és a Klienst megillető példány dokumentált átadásával regisztrálja. A záróvélemény tartalmazza a kezelés megkezdésének körülményeit, a kezelés célját, módját, időtartamát, ülésszámát, főbb beavatkozásait és eredményeit, szükség esetén a következő ellátás szükségességét, kontroll időpontját. Ha a záróvéleményt a Kliens elérhetetlenné válása miatt nem lehetséges dokumentált formában átadni a Kliensnek, a Szolgáltató az átadás ellehetetlenülését külön feltünteti.

2.6.      A Szolgáltató szükség esetén a Klienst továbbirányítja az ellátására jogosult vagy területileg illetékes egészségügyi szolgáltatóhoz, akár az Országos Mentőszolgálat útján (hospitalizáció). Amennyiben a tünetképzés mögött, illetve azzal párhuzamosan szomatikus jegyek észlelhetők vagy feltételezhetők, és a Kliens érdeke azt megköveteli, a Kliens szakorvosi ellátásba továbbirányításra kerül.

2.7.      A szolgáltatások a Szolgáltató rendelőjében személyesen vagy online (Skype-on, Viberen, Facebook Messengeren), rendelési időben vehetők igénybe. A rendelő címe: 1115 Budapest, Fraknó utca 24/A 4. em. 14.

Rendelési idő:

  • hétfő: 08:00-14:00
  • kedd: 14:00-20:00
  • csütörtök: 08:00-14:00
  • péntek: 14:00-20:00

III.        Díjszabás és fizetési feltételek

3.1.      A Szolgáltató által nyújtott mentál-egészségügyi szolgáltatások díjszabása:

  Szolgáltatás megnevezése    Díja /alkalmanként/
  pszichológiai vizsgálat (első interjú) és kezelési terv készítése    10.000,- Ft (tízezer forint)
  konzultáció    10.000,- Ft (tízezer forint)
  krízisintervenció    10.000,- Ft (tízezer forint) vagy 12.000,- Ft (tizenkétezer forint) az alkalom hosszától függően  
  szupportív terápia    10.000,- Ft (tízezer forint)

3.2.      A Kliens az aktuális ülés díját készpénzben az aktuális ülés végén vagy átutalással az ülést követő 1 (egy) munkanapon belül köteles megtéríteni a Szolgáltató részére a Szolgáltató készpénzfizetési vagy átutalási számlája ellenében. Ettől eltérő igényeket (pl. meghatározott számú alkalom egy összegben történő fizetése, adott ülés díjának előzetes átutalása) előre jelezni szükséges.

3.3.      A Kliens a megkezdett ülések díját tartozik megfizetni. Amennyiben a Kliens az ülésről elkésik, nincs lehetőség a késés miatt kieső időtartam díjának utólagos visszatérítésére, sem a kieső idő pótlására. Ha a Kliens nem jelenik meg a megbeszélt időpontban, és az ülést nem mondta le legalább 2 (kettő) naptári nappal a megbeszélt időpontot megelőzően, vagy ha alkalmatlan (pl. ittas) állapotban jelenik meg, és ezért az ülést nem lehet megtartani, úgy az elmaradó ülés díját a Kliens köteles megtéríteni.

3.4.      Amennyiben az ülés a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból marad el, amiről a Szolgáltató a Klienst elmulasztotta előzetesen, legalább 7 (hét) naptári nappal a megbeszélt időpontot megelőzően értesíteni, akkor a Kliens az ülés díját nem köteles megtéríteni, illetve a már előzetesen megfizetett díjat a Szolgáltató köteles visszatéríteni. Az elmaradt ülés helyett pedig a Szolgáltató térítésmentes pótülés biztosít a Kliens részére. 

3.5.      A Szolgáltató jogosult időszakos akciók keretében az általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosítani a szolgáltatások díjaiból. Az aktuális akciók feltételeiről és időtartamáról a Szolgáltató internetes honlapján nyújt tájékoztatást.

IV.       A szolgáltatási szerződés létrejötte

4.1.      A Szolgáltató kizárólag nagykorú, cselekvőképes, és beszámítható mentális állapotú Kliensek ellátását vállalja.

4.2.      A kezelés szempontjából Kliens az a természetes személy, aki a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi.

4.3.      A Szolgáltatóval a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést megkötheti maga a Kliens vagy a Kliens javára valamely egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet vagy egyéb bejegyzett szervezet is. A gazdálkodó vagy egyéb bejegyzett szervezet által történő szerződéskötés esetén szükséges, hogy a Kliens vagy a Kliens helyett szerződést kötő más természetes személy igazolja szerződéskötési jogosultságát a gazdálkodó vagy egyéb bejegyzett szervezet nevében.

4.4.      A Kliens (vagy a Kliens helyett szerződést kötő más természetes személy) felel az általa szolgáltatott adatok valódiságáért és pontosságáért, a Szolgáltató azok helyességét ellenőrizni nem köteles. A Kliens, illetve a Kliens helyett szerződést kötő más természetes köteles helytállni minden olyan következmény tekintetében, amely a nem megfelelő vagy nem megfelelően szolgáltatott adatokból eredően a Szolgáltatót hátrányosan érinti.

4.5.      A Kliens a Szolgáltatótól telefonon vagy e-mailben kérhet időpontot. A szolgáltatási szerződés a felek között akkor jön létre, amikor az első ülés időpontjában megállapodnak: telefonos időpont egyeztetés esetén azonnal, e-mailváltás esetén akkor, amikor az időpontot másodikként visszaigazoló e-mail a másik félhez megérkezik (számára hozzáférhetővé válik). A szerződés megkötésével a Kliens kijelenti, hogy megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

4.6.      Újonnan jelentkező Kliens csak első interjúra tud jelentkezni. Az első interjú után a Szolgáltató és a Kliens közötti megbeszélés alapján írásban rögzítésre kerül a kliens kezelés iránti igénye, a kezelési módszer, az ülések ideje, gyakorisága és a kezelés várható hossza, valamint a kapcsolattartás módja.

4.7.      A Szolgáltató nem köteles a Kliens kezelését elvállalni. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Kliens ellátása járóbeteg-szakellátás formájában kockázatos és/vagy hatástalan lehet, vagy amennyiben a Szolgáltató a Kliens szakszerű ellátásához nem rendelkezik elegendő tapasztalattal vagy megfelelő képesítéssel, vagy amennyiben olyan ellátási forma lehet a leghatásosabb/legcélszerűbb a Kliens számára, melyet másik szolgáltató tud nyújtani, illetve a törvényben meghatározott esetekben a Szolgáltató a Kliens ellátását megtagadja, és, ha módjában áll, másik szakembert ajánl a részére. 

V.        A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1.      A Szolgáltató jogosult a tudományosan elfogadott vizsgálati és kezelési módszerek közül – a hatályos jogszabályok keretei között – szabadon megválasztani az adott esetben alkalmazandó, általa ismert és gyakorolt, a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek mellett végezhető eljárást.

5.2.      A Szolgáltató a Kliens lelki állapotának felmérésére indokolt esetben teszteket, kérdőíveket is használ, a fokozatossági elve alapján a legkevésbé idő- és munkaigényes eszközöktől haladva az idő-, költség-, illetve munkaigényesebb tesztek felé. A tesztek, kérdőívek használatához a Kliens tájékozott beleegyezése szükséges. Ha a Kliens a vizsgálathoz nem járul hozzá, a Szolgáltató tájékoztatja a vizsgálat elmaradásának az ellátására gyakorolt hatásairól, így arról is, ha a Szolgáltató a vizsgálat hiányában a Kliens ellátását felelősséggel nem tudja megkezdeni vagy felelősséggel nem tudja folytatni.

5.3.      A Szolgáltató a Klienst az ellátás megkezdése előtt tájékoztatja a betegjogokról és azok érvényesítésének lehetőségeiről, a panaszkezelés rendjéről, valamint az adatkezelésről.

5.4.      A Szolgáltató köteles a Klienst az első interjún tájékoztatni az ellátás rendjéről és szabályairól, valamint az interjú folyamatáról. A Szolgáltató az első interjút követően tájékoztatást nyújt a vizsgálat eredményéről, a kezelési lehetőségekről, alternatív ellátási formákról, mely információt írásba foglalva is átadja a Kliens részére. Amennyiben további ellátásra kerül sor, tájékoztatja a Klienst annak formájáról, hatásmechanizmusáról, várható eredményéről, várható időtartamáról, kockázatairól és szabályairól. A tájékoztatás tartalmát írásban is átadja a Kliens részére.

5.5.      A Szolgáltató köteles a Klienst tájékoztatni mentális egészségi állapotáról, beleértve annak szakpszichológusi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól, döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, valamint a javasolt életmódról.

5.6.      A Szolgáltató a vizsgálatok eredményeiről, illetve az ellátás zárásakor az ellátás eredményeiről a Kliens részére szóbeli és írásos visszajelzést is ad.

5.7.      A Szolgáltató jogosult pszichiáter vagy más szakorvos vizsgálatát kérni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Kliens ellátását csak a pszichiáter vagy más szakorvos véleményének ismeretében tudja megkezdeni vagy folytatni. A Szolgáltató köteles orvosi konzultációt igénybe venni minden esetben, amikor a Kliens állapota vagy állapotának védelme indokolja.

5.8.      Szakorvosi kezelés alatt álló Kliens esetében, akinél a Szolgáltató bármilyen irányú tevékenysége az orvosi terápiára hatással lehet, vagy az orvosi terápia befolyásolhatja a Szolgáltató tevékenységét, a Szolgáltató a kezelőorvossal konzultálva jár el.

5.9.      A Szolgáltató jogosult a Kliens kezelésében való közreműködésre másik szakpszichológust felkérni, illetve az alap-pszichoterápiás munka részeként szupervíziós konzultációt igénybe venni jellemzően a kezelés elakadása, krízis esetében. A konzultáció során a Kliens kezelésével kapcsolatos egészségügyi adatai kerülnek felhasználására a Kliens távollétében korlátozott mértékben úgy, hogy a Klienst ne lehessen felismerni. A szupervizor, illetve a szupervíziós csoport tagjai képzett szakember-munkatársak vagy külső szakemberek, akik a szupervíziós cél megvalósulásához szükséges mértékben megismert titkokat ugyanúgy kötelesek megtartani, mint a Szolgáltató.  

5.10.    A Szolgáltató a Kliens hozzájárulásával jogosult az egyéni vagy csoportos szupervíziót saját képzése céljából is igénybe venni, amelynek során képzett szakember-munkatársakkal vagy külső szakemberekkel közösen beszélik meg a terápiás esetet és/vagy követik annak folyamatát (álnevesített adatokkal) a Kliens távollétében.

5.11.    A Szolgáltató a Kliens hozzájárulásával gyűjti a kezeléssel kapcsolatos, a kezelés értékelésére vonatkozó visszajelzéseket tevékenységének minőségbiztosítása (hatékonyságmérés és elégedettségmérés) céljából. A minőségbiztosítás az egyéni esettanulmány módszertanával történik a kezelési folyamat leírásával és dokumentálásával (dekurzálásával), gyakorlatias módon, melynek során a Kliens megfogalmazza a célokat, nyomon követi a változást és értékeli az eredményt, a Szolgáltató pedig megtervezi és dokumentálja az intervenciókat, azok elvárt és megvalósult hatásait.

5.12.    A Szolgáltató tervezett távolléteit 7 (hét) naptári nappal előre, szabadságait 30 (harminc) naptári nappal előre jelzi a Kliens felé. Nem tervezhető távolléteiről, késéseiről haladéktalanul tájékoztatja a Klienst. A Szolgáltató késése miatt az ülés időtartamából kieső időt a Szolgáltató pótolni köteles az aktuális ülés vagy előzetes egyeztetés alapján egy későbbi ülés meghosszabbításával.

5.13.    A Szolgáltató a Kliens által a váróban hagyott értékekért (pl. kabát, táska, telefon) felelősséget nem tud vállalni. A Szolgáltatónak nem áll módjában értékmegőrzőt biztosítani a Kliens részére. A Szolgáltató a rendelőben hagyott tulajdont a következő ülésig, illetve a kezelés befejezése vagy megszakítása esetén legfeljebb követő 60 (hatvan) napig megőrzi és erről a Klienst ésszerű határidőn belül értesíti.

VI.       A Kliens jogai és kötelezettségei

6.1.      A betegjogokról és azok érvényesítésének lehetőségeiről, a panaszkezelés rendjéről, valamint az adatkezelésről szóló tájékoztatást külön dokumentumok tartalmazzák.

6.2.      A Kliens kérdéseit bármikor, szóban vagy írásban felteheti. A Kliens bármikor kérhet az ellátással kapcsolatosan tájékoztatást a Szolgáltatótól, szóban, levélben vagy e-mailben.

6.3.      A Kliens jogosult a kezelési terv vagy a kezelés kereteinek (az ülések gyakoriságának, időpontjának, számának, az aktuális fókusz, kezelési cél, fizetési határidő, fizetési mód, stb.) módosítását kezdeményezni. A kezdeményezést a Szolgáltató a betegjogok érvényesítéséről szóló tájékoztatóban foglaltak szerint mérlegeli és teljesíti, vagy ha megítélése szerint annak teljesítése jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközhet és/vagy a terápiás cél elérését veszélyezteti, a kérés teljesítését megtagadja.

6.4.      A Kliens és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más Kliensek jogait. A Kliens és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti a Szolgáltató vagy más egészségügyi dolgozó törvényben foglalt jogait.

6.5.      A Kliens a szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat, valamint a Szolgáltató működési rendjét és az ellátás rendjét.

6.6.      A Kliens jogosult az ülést annak időpontját legalább 2 (kettő) naptári napot megelőzően telefonon vagy e-mailben térítésmentesen lemondani. 

6.7.      A Kliens a rendelőbe előre egyeztetett időpontra érkezik, és előre meghatározott időben távozik. A Kliensnek törekednie kell a pontosságra. Amennyiben a rendelőbe korábban érkezik, tartózkodnia kell a még folyamatban lévő kezelés megzavarásától, a rendelőben az indokoltnál nagyobb zaj keltése tilos. 

6.8.      A rendelőben a Kliensnek is ügyelnie kell az általános higiénés szabályok betartására. Járványügyi szükséghelyzet vagy egyéb járványveszély esetén a higiénés szabályok módosulhatnak, amire a Szolgáltató internetes honlapján és személyesen is felhívja a Kliens figyelmét.

6.9.      A Kliens – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi – köteles a Szolgáltatóval képességei és ismeretei szerint együttműködni. A Kliens köteles a Szolgáltatót tájékoztatni mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításához és a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről.

6.10.    A Kliens köteles a kezelésével kapcsolatban a Szolgáltatótól kapott rendelkezéseket betartani.

6.11.    A Kliens köteles a kezelésért a Szolgáltató által megállapított díjat megfizetni.

VII.      A kezelés szüneteltetése, a szolgáltatási szerződés megszüntetése

7.1.      A kezelés szünetel, ha a Kliens állapota miatt hospitalizációja vagy szakorvosi ellátása válik szükségessé.

7.2.      A Szolgáltató és a Kliens kölcsönös megállapodás alapján szüneteltethetik vagy megszüntethetik a kezelést.

7.3.      A Kliens jogosult a kezelést bármikor, indokolás nélkül szüneteltetni vagy a szolgáltatási szerződést felmondani.

7.4.      A Szolgáltató a szolgáltatási szerződést az alábbi esetekben jogosult felmondani:

7.4.1.   a kezelés részeként, annak sikeressége érdekében, vagy ha annak sikertelensége elkerülhetetlen (pl. ha a Kliens a szakorvosi konzíliumtól elzárkózik, vagy ha a szükséges vizsgálatokhoz nem járul hozzá);

7.4.2.   jogszabály, etikai vagy szakmai előírás alapján (pl. összeférhetetlenség felmerülése, szakmai kompetenciahatárok elérése, a Kliens állapotromlása vagy stagnáló terápia, együttműködés hiánya a Kliens részéről, a kezelés folytatására való alkalmatlanság a Szolgáltató részéről, stb.);

7.4.3.   a Kliens súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha a Kliens:

  • díjfizetési kötelezettségének teljesítését három egymást követő alkalommal elmulasztja,
  • a saját érdekkörében felmerült okból elmaradt ülés díját két felszólítás után sem fizeti meg,
  • két egymást követő előre nem jelzett kimaradást vagy alkalmatlan állapotban való megjelenést követően elérhetetlenné válik,
  • más Kliensek vagy a Szolgáltató vagy más egészségügyi dolgozó jogait súlyosan megsérti, járványügyi szükséghelyzet vagy egyéb járványveszély esetén a higiénés szabályokat nem tartja be, a rendelést több alkalommal megzavarja.

7.5.      A szolgáltatási szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató kiállítja a záróvéleményt és, ha szükséges és módjában áll, másik ellátót javasol a Kliens számára.

Budapest, 2021. április 21. (honlapon közzétéve: 2021.04.21. v03.10)

Lépjen tovább a többi tájékoztatóra.