Adatkezelés

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak Janovics Ferenc egyéni vállalkozó (Adatkezelő) által nyújtott klinikai szakpszichológiai ellátással összefüggésben történő kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen. Adatainak kezelése az Európai Unió adatvédelmi rendelete (GDPR, 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet), az információs önrendelkezési jogról szóló törvény (Infotv. 2011. évi CXII. törvény), valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény (Eüak. 1997. évi XLVII. törvény) alapján történik.

Milyen adatokat kezelek?

A kliensek személyes adatai közül az alábbiakat kezelem:

 1. Az első kapcsolatfelvétel során az érdeklődő, illetve a leendő kliens által megadott adatok, valamint az általa foglalt (első konzultációs) időpont,
 2. Természetes személyazonosító adatok: név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő,
 3. Egyéb azonosító adatok: társadalombiztosítási azonosító jel,
 4. Kapcsolattartási adatok: lakcím, telefonszám, elektronikus levelezési (e-mail) cím,
 5. Beküldő intézmény/ szakember azonosításához szükséges adatok,
 6. Egészségi állapotra vonatkozó adatok: anamnézis (korábbi betegségek adatai), a terápia megkezdése előtti orvosi vizsgálat eredménye, diagnózis,
 7. Kezeléssel kapcsolatos adatok: vizsgálatok és eredményei, beavatkozások, javaslat, előjegyzés,
 8. A kliens elégedettségre vonatkozó megjegyzései, a kezelés kliens általi értékelése,
 9. Az egészségügyi dokumentáció (pl. egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzések, nyilvántartások, elemzések) részét képező egyéb adatok, ideértve a kezelés során az Adatkezelő tudomására jutó egyéb különleges, de nem egészségügyi adatokat is (azaz a kliens faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára utaló, valamint szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok), valamint nem különleges adatokat is (pl. családi állapot, rokoni kapcsolatok, foglalkozás, végzettség, munkahely, élettörténet),
 10. Számlázással és díjfizetéssel kapcsolatos adatok: számlázási név és cím, adószám (cég, egyéni vállalkozó esetén), fizetés ütemezése, részletfizetési vagy egyéb díjkedvezmény biztosítása, a kezelési díj megfizetésének, illetve a megfizetés elmulasztásának ténye,
 11. A betegjogok érvényesítésével, betegjogi vagy egyéb fogyasztói panaszokkal és panaszkezeléssel kapcsolatos adatok, a panaszról felvett jegyzőkönyvben rögzített adatok (név, lakcím, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a panasz részletes leírása, a kliens által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, az Adatkezelő nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, panasz egyedi azonosítószáma).

Amennyiben fenti adatait nem Öntől vagy hozzátartozójától kaptam meg, a személyes adatok forrása a nevelési-oktatási intézmény, a pedagógiai szakszolgálat, a családsegítő szolgálat, vagy a gyámhatóság. Az szakpszichológiai ellátás megkezdése előtti orvosi vizsgálati eredmény forrása a vizsgálatot végző szakorvos.

Az Adatkezelő a telefonos vagy e-mailes érdeklődés keretében, különleges kategóriába tartozó adatokat nem tud fogadni, ezért amennyiben Ön (vagy az Ön által képviselt más személy) még nem a kliensem, kérem, sem telefonon, sem e-mailben ne bocsásson rendelkezésemre egészségügyi vagy más különleges személyes adatokat.

Az adatkezelés célja és jogalapja

A személyes adatok kezelésének célja:

a) az érdeklődők kérdéseinek megválaszolása,

b) a szakpszichológiai ellátás, a terápiás kezelés, illetve a pszichodiagnosztikai vizsgálatok elvégzése (egészségügyi ellátás), az ezek tárgyában a klienssel megkötésre kerülő szerződés teljesítése, illetve a szerződés megkötését megelőzően a kliens kérésére történő lépések megtétele (időpontfoglalás),

c) a terápiával kapcsolatos visszajelzések gyűjtése, hatékonyságmérés/elégedettségmérés, minőségbiztosítás,

d) az utólag felmerülő kérdések tisztázása, egyeztetése a klienssel a kezelés befejezését vagy az egyéb kapcsolat megszűnését követő rövid ideig.

e) a betegjogok érvényesítése, panaszkezelés,

f) oktató vagy kiképző terapeuta által szervezett gyakorlati képzés (egészségügyi szakember-képzés) követelményeinek teljesítése, valamint ezzel kapcsolatosan tudományos kutatások végzése (esettanulmányok készítése),

h) az, hogy a kliens ellátásával, a betegjogok érvényesítésével, illetve a panaszkezeléssel összefüggésben felmerülő jogszabályi kötelezettségeinek (így különösen a számlakezelés, könyvvezetés, könyvelés, a panaszról jegyzőkönyv felvétele, stb.) az Adatkezelő eleget tudjon tenni,

i) az, hogy az Adatkezelő a kezeléseket, a képzéseket és kutatásokat, illetve a panaszkezelést dokumentálja.

A személyes adatok szolgáltatása elsősorban az Adatkezelő és a kliens között létrejövő szerződésen alapul; ahhoz, hogy a felek a szerződést teljesíteni tudják, szükséges megadni a fenti adatokat. Érdeklődés vagy panasz benyújtása esetén az érintett a személyes adatokat nem köteles megadni, azonban az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel járhat, hogy kérdése nem kerül megválaszolásra, illetve a panasza nem kerül kivizsgálásra azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogszabályon alapul, az adatszolgáltatás elmaradása a jogszabályi kötelezettségek teljesítését akadályozza, következésképpen ilyen esetben a szerződés nem jöhet létre.

A személyes adatok különleges kategóriáit az Adatkezelő kizárólag az alábbi esetekben kezeli:

a) ha Ön kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,

b) egészségügyi ellátás vagy kezelés nyújtása érdekében az Adatkezelővel mint egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében,

c) a mentál-egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelése és fejlesztése érdekében,

d) ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy

e) ha az adatkezelés tudományos kutatási célból szükséges az Adatkezelő által végzett gyakorlati képzés követelményeinek teljesítéséhez.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:

a) telefonos vagy e-mailes érdeklődés esetén az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy a kapcsolatfelvétel során közölt adatait kérdéseinek megválaszolása céljából kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont),

b) időpontfoglalás, illetve a vizsgálatok és/vagy a terápia megkezdése esetén az Adatkezelő és kliens között létrejövő szerződés végrehajtása, illetve a szerződés megkötését megelőzően a kliens kérésére történő lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont),

c) a hatékonyságmérés és elégedettségmérés esetén a kliens hozzájárulása ahhoz, hogy az Adatkezelő a kezelés értékelésére vonatkozó visszajelzésében foglalt adatokat kezelje (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont),

d) a számlakezelésre, könyvvezetésre, adózásra, a panaszkezelésre, az egészségügyi dokumentáció, valamint a panaszról felvett jegyzőkönyv megőrzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont),

e) az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a szerződés teljesítését, illetve a panaszkezelést dokumentálja, és így egy későbbi esetleges jogvitában vagy hatósági eljárás során a tényállást tisztázni tudja, illetve hogy a jogviszony megszűnését vagy az elmulasztott első időpontot (meg nem kezdett kezelést) vagy a panaszügyintézés lezárását követő rövid ideig fel tudja venni a klienssel a kapcsolatot az utólag felmerülő kérdések tisztázása, egyeztetése céljából (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont),

f) a kliensnek a tudományos kutatási célú adatkezeléshez (esettanulmány készítése) adott hozzájárulása, illetve hozzájárulása ahhoz, hogy az egészségügyi szakember-képzés résztvevői (oktató vagy kiképző terapeuta) megismerjék az (álnevesített) adatait (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).  

Az Adatkezelő ezúton is tájékoztatja az érintett klienseket, hogy a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható; ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő számára adatkezelést jogi kötelezettségként előíró jogszabályok különösen a következők:

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik egyfelől ahhoz, hogy a szerződés teljesítését, illetve a panaszkezelést dokumentálni és egy későbbi esetleges jogvitában vagy hatósági eljárás során a tényállást tisztázni tudja, másfelől ahhoz, hogy a szerződés megszűnését vagy az elmulasztott első időpontot vagy a panaszügyintézés lezárását követő rövid ideig fel tudja venni Önnel a kapcsolatot az utólag felmerülő kérdések tisztázása, egyeztetése céljából. Az Adatkezelő az érdekmérlegeléseket (a későbbi eltérő célú adatkezelések tekintetében ideértve az összeegyeztethetőségi elemzést) előzetesen elvégezte, és azok eredményeképp jutott arra a következtetésre, hogy az adatkezelés jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintettek olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő az érdekmérlegelési tesztet kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja.

Felhívom figyelmét, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

Ki fér hozzá a kliens adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazok azok védelmében?

A személyes adatok tekintetében az adatkezelő: Janovics Ferenc egyéni vállalkozó

 • székhelye: 1119 Budapest, Andor utca 21/C fszt. 1.,
 • nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 • nyilvántartási szám: 36150486

Az Adatkezelő szupervízióját a Szautner és Társa Pszichológiai Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 1012 Budapest, Várfok utca 7-9. I./2; cégjegyzékszám: 01-06-740834; képviselő e-mail címe: szautnererika11@gmail.com) biztosítja, így rendelkezik hozzáféréssel az Ön (álnevesített) személyes adataihoz.

Az Adatkezelő adatfeldolgozóként a terápiás kezelések díjának megfizetésével kapcsolatosan a K&H Bank Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041043; székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; e-mail cím: bank@kh.hu) szolgáltatásait, a könyvelés tekintetében pedig a Proactive Bookkeeping Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-305721; székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 75. A. ép. 2.; e-mail cím: hello@proab.hu) könyvelőiroda szolgáltatásait veszi igénybe. A könyvelőiroda mint adatfeldolgozó kizárólag az Ön számlázási és befizetési adataihoz fér hozzá, és azokat a számlázással és könyveléssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésén túl nem használja fel.  

Az Adatkezelő adatfeldolgozóként a telefonos kapcsolattartás vonatkozásában a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; e-mail cím: dpo@telekom.hu); az elektronikus levelezés vonatkozásában a harmadik országbeli Googe LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy; a Bizottság megfelelőségi határozata nem áll rendelkezésre, azonban a Google LLC a 2010/87/EU bizottsági határozat melléklete szerinti általános szerződési feltételek alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét) szolgáltatásait; a postai levelezés vonatkozásában pedig a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6; cégjegyzékszám: 01-10-042463; e-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu) szolgáltatásait veszi igénybe. 

Az Adatkezelő az online tanácsadás, illetve online terápia igénybevétele esetén a Skype szoftvert használja, amelynek szolgáltatója a harmadik országbeli Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA, adatkezelési tájékoztató: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement). A Microsoft Corporation a 2010/87/EU bizottsági határozat melléklete szerinti általános szerződési feltételek /l. az Online Szolgáltatások Feltételeinek mellékletében, melyek letölthetők innen: https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=31/ alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. A kliens igénye szerint Skype helyett használható a Viber (szolgáltató: Viber Media, S.à r.l.; székhelye: 2, rue des Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; cégjegyzékszám: B184956) vagy a Facebook Messenger (szolgáltató: Facebook Inc.; székhelye: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025 USA; adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/privacy/explanation; a Bizottság megfelelőségi határozata nem áll rendelkezésre, azonban a Facebook Inc. a Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét: https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp)  szolgáltatás is.

Az adatfeldolgozók a személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelővel létrejött szerződésük teljesítése érdekében férnek hozzá, és e körben megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozók által végzett adatkezelési műveleteket az adatfeldolgozói feladatkörrel rendelkező, arra feljogosított ügyintézők végzik.

Az adatok tárolása elektronikusan történik, az ellátóhálózaton kívül eső adatbázisban, jelszóval és szoftveres titkosítással ellátott informatikai eszközön. Ha az Adatkezelő a dokumentációs kötelezettségének papír alapon tesz eleget, az adatok tárolása zárt szekrényben biztosított. Az informatikai eszközök biztonságát a következő informatikai biztonsági megoldások szolgálják: vírusvédelem, tűzfal, jelszóvédelem, szoftveres titkosítás. A szolgáltatás nyújtása során kép- és hanganyag rögzítésre nem kerül.

Az Adatkezelő és adatfeldolgozói az Ön adatait csak abban az esetben és csak addig kezelik, ha és amíg a fent megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll.

Az Adatkezelő kiemelt érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljen, ezért kérem, hogy adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezelem, az Adatkezelőt haladéktalanul értesítse. Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

Tájékoztatom, hogy az Adatkezelő és az Ön kezelését végző pszichiáter szakorvos a következő adatok tekintetében ún. közös adatkezelőnek minősülnek: az Ön azonosító és kapcsolattartási adatai, egészségi állapotára vonatkozó és kezelésével (ellátási eseményekkel) kapcsolatos, valamint az egészségügyi dokumentáció részét képező egyéb adatok. Ezeket az adatokat az Adatkezelő és a szakorvos ugyanabból a célból, az Ön egészségügyi ellátása, kezelése céljából kezeli egészen az Önnel megkötött szerződésük teljesítéséig vagy megszűnéséig.

A közös adatkezelés nem jelent együttes adatkezelést: az Adatkezelő és a szakorvos az Önt érintő adatokon külön-külön azokat a műveleteket hajtják végre, amelyek az Ön egészségügyi ellátása érdekében a részükről szükségesek, és e körben saját döntéseikért felelősséggel tartoznak. Abban a kérdésben, hogy a szakorvos hogyan használja az Ön adatait, a szakorvos ad Önnek tájékoztatást. A jelen tájékoztatónak nem célja a szakorvos által végzett adatkezelésről való tájékoztatás. A szakorvos tevékenységére vonatkozó kéréseket, kérdéseket az Adatkezelő a részére továbbítja.

Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, az Adatkezelő az Ön számlán szereplő személyes adatait a kötelező adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az adó- és vámhatóság részére továbbítja. Egyéb esetben, a magánszemély kliens számlán szereplő adatai (név és cím) nem kerülnek továbbításra az adó- és vámhatóság részére.

Meddig kezelem, meddig tárolom az adatokat?

A kliensek adatait a pszichodiagnosztikai vizsgálatok, illetve a terápiás kezelés befejezéséig vagy megszakításáig kezelem, és főszabály szerint – az alábbiakban részletezett kivételekkel – ezen időpontot követő 5 évig megőrzöm, mivel az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a klienssel megkötött szerződés teljesítése utólag igazolható legyen a vizsgálatokkal, illetve a kezeléssel kapcsolatban egy esetleges jogvitában vagy hatósági eljárás során felmerülő kérdések tisztázása céljából. A kapcsolattartási adatokat a vizsgálatok, illetve a kezelés befejezését vagy megszakítását követő 60 napig kezelem az utólag felmerülő kérdések tisztázása, egyeztetése céljából. Amennyiben az első időpontban a kliens nem jelenik meg, és nem kezdi meg a terápiát, megadott adatait az elmulasztott időpontot követő 30 nap elteltével törlöm.

A hozzájárulás alapján kezelt adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, visszavonás hiányában pedig a gyakorlati képzésem lezárultáig, illetve a hatékonyság- és elégedettségmérés befejezéséig kezelem, és ezen időpontot követő 5 évig megőrzöm, mivel az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a képzés, illetve a tudományos kutatás végzése, valamint a minőségirányítási folyamatok utólag igazolhatók legyenek az azokkal kapcsolatban egy esetleges jogvitában vagy hatósági eljárás során felmerülő kérdések tisztázása céljából.

Az érdeklődők által a kapcsolatfelvétel során közölt adatokat ugyancsak a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a feltett kérdések megválaszolásáig kezelem, ezt követően nem őrzöm meg. 

Az Adatkezelő a vizsgálati és kezelési díjak befizetéséről kiállított számlákat a számviteli szabályok szerint 8 évig köteles megőrizni olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon.

Az Adatkezelő az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig köteles megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében – amennyiben indokolt – az adatok továbbra is nyilvántarthatók; ha nem indokolt, a nyilvántartást meg kell semmisíteni, vagy ha az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, át kell adni az illetékes levéltár részére.

Az Adatkezelő a panaszokkal kapcsolatos adatokat azok kivizsgálásáig kezeli, köteles viszont a panaszokat is nyilvántartani és a panasszal, illetve annak kivizsgálásával összefüggő iratokat, beleértve a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrizni, azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni, ugyanakkor a panaszügy lezárását követő 5 éves adattároláshoz az Adatkezelőnek is jogos érdeke fűződik.

Végül, ha a fenti időtartamok alatt az Adatkezelő olyan bűncselekmény, szabálysértés vagy egyéb jogsértés megtörténtéről szerez tudomást, amelyek bizonyítására az általa jogszerűen kezelt adat alkalmas, akkor az érintett személyes adatokat az Adatkezelő mindaddig e határidőkön túl is kezeli, amíg a) a jogsértés megállapításával kapcsolatos bírósági vagy hatósági eljárás jogerősen le nem zárult, vagy b) az arra jogosult nem nyilatkozott arról, hogy az ügyben bírósági vagy hatósági eljárást nem kezdeményez.

Kérheti-e az adatok törlését, illetve felhasználásuk korlátozását?

Ön kérheti az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adatok törlését, ha álláspontja szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy ha visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy ha álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik.

Emellett Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozással egyidejűleg az adatkezelés korlátozása is kérhető arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Amennyiben nem, akkor Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles az adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni.

Végül Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát), vagy, ha álláspontja szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy ha álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik, de Ön ellenzi azok törlését, és ehelyett kéri az adatok felhasználásának korlátozását.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön mint érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeli, esetlegesen kinek adja át, valamint másolatot kérhet az Adatkezelő által tárolt adatokról. E kéréseit – adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítem. Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudom biztosítani. Kérem, hogy ez irányú kéréseit következő elérhetőségek valamelyikén jelezze felém:

a) e-mail cím: janovics.ferenc.ev@gmail.com,

b) postacím: 1119 Budapest, Andor utca 21/C fszt. 1.

Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadom az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.

Emellett személyes adatai jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez (Fővárosi Törvényszék; székhely / levelezési cím: 1055 Budapest, Markó u. 27. / 1363 Bp. Pf. 16) vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; tel: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Budapest, 2021.04.01. (honlapon közzétéve: 2021.04.21. v04.04)

Lépjen tovább a többi tájékoztatóhoz.