Betegjogok és panaszkezelés

Betegjogi tájékoztatás

Az alábbiakban az az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján az ellátás során Önt megillető a jogokról és azok érvényesítésének lehetőségeiről tájékoztatom:

Az egészségügyi ellátáshoz való jog

 • Joga van – jogszabályban meghatározott keretekközött – az egészségi állapota által indokolt, megfelelő (1) és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelőegészségügyi ellátáshoz.
 • Ha jogszabály kivételt nem tesz, joga van a kezelőjét – annak egyetértésével – szabadon megválasztani, amennyiben annak nincsen az egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalmából, az ellátás sürgősségéből vagy az ellátás igénybevételének alapjául szolgáló jogviszonyból, illetve a szolgáltató működési rendjéből fakadó akadálya.
 • Bármely megállapított iránydiagnózissal vagy diagnózissal, javasolt terápiával, vagy más egészségügyi szolgáltatóhoz történő átirányítássalkapcsolatban kérheti más szakember által történő vizsgálatát.
 • Joga van tudni, hogy amennyiben nem tudom ellátni, hova fordulhat még ellátásért.

Az emberi méltósághoz való jog

 • Az emberi méltóságát tiszteletben kell tartani.
 • Önön csak az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el.
 • Önt csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni.

A tájékoztatáshoz való jog

 • Jogosult Önre szabott formában megadott, teljes körű és érthető tájékoztatásra.
 • Joga van ahhoz, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő információkon felül részletes tájékoztatást kapjon lelki egészségi állapotáról, ellátásáról, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól, döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további ellátásokról, valamint a javasolt életmódról.
 • Joga van a tájékoztatás során és azt követően is kérdezni. Joga van megismerni ellátása során az egyes vizsgálatok, beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményt és annak okait.
 • Joga van megismerni az ellátásában közvetlenül közreműködő személyek nevét, szakképesítését és beosztását.
 • Ön a tájékoztatásáról írásban (2) lemondhat, kivéve, ha betegsége természetét ismernie kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse.

Az önrendelkezéshez való jog

 • Önt megilleti az önrendelkezéshez való jog, amely kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható.
 • Szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza, figyelembe véve a törvényben előírt korlátozásokat.
 • Joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintődöntésekben részt vegyen.
 • A törvényben foglalt kivételektől eltekintve bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz Ön megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja.
 • Az ellátás elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja. (3)
 • A beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása
  • a) mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, illetve
  • b) ha – figyelemmel a vonatkozó jogszabályban foglaltakra – Ön közvetlen életveszélyben van.

Az ellátás visszautasításának joga

 • Főszabály szerint megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné.
 • Minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban utasíthat vissza. A kezelőnek kell kísérelnie a döntése hátterében lévő okok – személyes beszélgetés alapján történő – feltárását és a döntés megváltoztatását. Ennek során a tájékoztatáson túl ismételten tájékoztatni kell a beavatkozás elmaradásának következményeiről.
 • Ön a visszautasításra vonatkozó nyilatkozatát bármikor, alaki kötöttség nélkül visszavonhatja.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

 • Jogosult megismerni az egészségügyi dokumentációban foglaltakat, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen. (4)
 • Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adattal Ön rendelkezik.
 • Az Ön egészségügyi dokumentációjában foglalt, illetve a kezeléssel összefüggő adataihoz való hozzáférési jogával és a helyesbítéshez való jogával kapcsolatos tájékoztatást a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Az egészségügyi dokumentáció kiegészítését, kijavítását a Szolgáltató a dokumentációra saját szakmai véleményének feltüntetésével jegyzi rá. A hibás egészségügyi adatot az adatfelvételt követően törölni viszont nem lehet, mert az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot úgy kell kijavítani vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.
 • Jogosult az adott betegségével kapcsolatos egészségügyi ellátásának ideje alatt az Ön által meghatározott személyt írásban felhatalmazni, illetve az egészségügyi ellátásának befejezését követően legalább teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratban felhatalmazni az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve arra, hogy azokról másolatot készíttessen.
 • Az Ön életében, illetőleg halálát követően házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa – írásos kérelme alapján – akkor is jogosult az egészségügyi adat megismerésére, ha az egészségügyi adatra az említett hozzátartozó vagy leszármazója életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve e személyek egészségügyi ellátása céljából van szükség, és az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.

Az orvosi titoktartáshoz való jog

 • Jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott információkat, különösen az egészségügyi és személyes adatait (a továbbiakban: orvosi titok) csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat a vonatkozó jogszabályok szerint bizalmasan kezeljék.
 • Joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. (5)
 • Joga van ahhoz, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek jelenlétéhez Ön hozzájárult, kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik
 • Joga van ahhoz, hogy vizsgálatára és kezelésére olyan körülmények között kerüljön sor, hogy azt beleegyezése nélkül mások ne láthassák, illetve ne hallhassák, kivéve, ha a sürgős szükség és a veszélyeztető állapot esetén ez elkerülhetetlen.

A betegjogok érvényesítése

Általános vonatkozások

 • Ön és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani mások jogait. A saját és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.
 • Betegjogokkal kapcsolatos kérelmek benyújthatóak szóban és írásban. Írásos megkeresés fogadható postai úton és elektronikusan is. A Szolgáltató mindkét formátumhoz formanyomtatványt is tud biztosítani.
 • A Szolgáltató a kérelem beérkezését követő 24 órán belül a kérelmet nyilvántartásba veszi, és erről visszajelzést küld az Ön részére.
 • A kérelem akkor vehető nyilvántartásba, amennyiben tartalmazza az Ön azonosításához szükséges információkat és az adott betegjog gyakorlására irányuló egyértelmű kérelmet, valamint írásos megkeresés esetén az Ön postai vagy elektronikus elérhetőségét. Amennyiben az Ön személyazonossága vagy a kérelem tárgya nem kikövetkeztethető a megkeresésből, a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 24 órán belül tisztázó kérdést küld Ön felé. Ha a Szolgáltató a kérdésre nem kap választ, vagy ha továbbra sem derül ki, hogy ki a kérelmező és/vagy mire irányul a kérelem, akkor azt nem áll módjában teljesíteni. 
 • A betegjogok érvényesítése iránti kérelem teljesítésének határideje: a hiánytalan kérelem beérkezését követő legfeljebb 30 munkanap.
 • A Szolgáltató a betegjogok érvényesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat (ideértve postai szolgáltatás igénybevételekor az elsőbbséggel, ajánlva megküldött levelet és a feladóvevényt, elektronikus továbbítás esetén a kimenő levelet) az ügy lezárásától számított 5 évig megőrzi.
 • A betegjogok érvényesítése érdekében Ön betegjogi képviselőhöz is fordulhat, aki többek között segítheti Önt az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében. A Budapest, 11. kerületi betegjogi képviselő: Megléczné Ocsenás Mária, maria.ocsenas@ijb.emmi.gov.hu +36 20 4899 658.
 • Panasz esetén a panaszkezelési eljárás szabályai az irányadók.

Specifikus vonatkozások

 1. A tájékoztatáshoz való jog érvényesülése:
 • A paciens a jelentkezés/kapcsolatfelvétel során kérdezhet, akár szóban, akár írásban, a szolgáltatással kapcsolatos információ felől. A szolgáltatásokról, beleértve azok tartalmát és árát, adatkezelésről, ellátás rendjéről, a Szolgáltató adatairól és elérhetőségéről, végzettségéről a Szolgáltató honlapján is tájékozódhat. Erre a lehetőségre a Szolgáltató e-mail-en keresztül írásban is felhívja a jelentkező figyelmét, az Adatkezelési tájékoztató és az Ellátás rendjéről szóló tájékoztató, valamint az Általános Szerződési Feltételek megküldésével. A szolgáltatásokról részletesebb leírás és szakirodalmi hivatkozás elérhető a Szolgáltató honlapján, a Szolgáltatások menüpont tartalmához kapcsolt linkeken keresztül vagy közvetlenül a Blogon át.
 • Az első interjút megelőzően a Szolgáltató a pacienst szóban és írásban is tájékoztatja az adatkezelés és ellátás rendjének általános szabályairól, személyre szabott tájékoztatását a vizsgálati személy kérdéseihez igazítja. A tájékoztatás megtörténtét a vizsgálati személy nyilatkozat aláírásával igazolja.
 • A vizsgálati személy az első interjú során kérdéseit bármikor felteheti, szóban vagy írásban.
 • Az első interjú végén a vizsgálati személy egyénre szabott, szóbeli visszajelzést kap, beleértve a vizsgálat eredményét, következtetéseit, iránydiagnózist, az előbbiekre alapozott ellátási javallatot és kezelési tervet, egyéb javaslatot. Miután a vizsgálati személy szóban vagy ráutaló magatartással jelezte, hogy a tájékoztatást megértette, a vizsgálati összesítő lapot a Szolgáltató papír alapon, járványügyi intézkedések foganatosításakor elektronikusan, a vizsgálati személynek átadja. Szükség esetén az ellátási lehetőségekről konzultáció céljából további időpontot jelöl ki. Az tájékoztatási célú konzultáció díjmentes.
 • A vélemények elektronikus úton történő megküldését követően a paciensnek lehetősége van a véleményt eredeti formájában is kikérni, melyre a Szolgáltató felhívja a figyelmet.
 • Klinikai szakpszichológiai ellátás megkezdése előtt az adott eljárásról jelen Szolgáltató a jogszabályban rögzített tartalommal a pacienst tájékoztatja, szóban, majd egy formanyomtatványon írásban is. A tájékoztatás átvételét a paciens aláírásával igazolja.
 • Bármely szolgáltatás igénybevételekor a paciens betegjogaival kapcsolatos meglátásait, kérdéseit és igényét szóban vagy írásban jelezheti. Szóbeli megkeresésre szóbeli, írásos megkeresésre a Szolgáltatótól írásos választ kap.
 • A megkeresést és a választ a Szolgáltató az egészségügyi dokumentációban rögzíti, a dokumentáció részeként 30 évig megőrzi.
 • Az önrendelkezéshez való jog érvényesülése:
 • Az önrendelkezési jogát a paciens a kezelés kereteit illetően bármikor gyakorolhatja.
 • Ennek rendje: a keretmódosítás igényét szóban vagy írásban jelzi, mely felvetést a Szolgáltató mérlegeli. A mérlegelés során figyelembe veszi a kérés teljesítésének (1) jogszerűségét, (2) szakmaiságát, valamint (3) az ellátás folyamatára, 4) az ellátás kimenetelére gyakorolt, várható hatását.
 • Amennyiben a kérés teljesítése várhatóan közelebb viszi az ellátást a kitűzött célhoz és/vagy a cél szempontjából semleges eredmény várható, a Szolgáltató a kérést jóváhagyja.
 • Amennyiben úgy találja, hogy a kérés teljesítése jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközhet és/vagy a terápiás céltól eltávolítja az ellátást, úgy a Szolgáltató meglátásait a pacienssel közli, és kéri a javaslat átgondolását. Amennyiben szükséges, a Szolgáltató megvizsgálja annak lélektani hátterét.
 • Amennyiben a javaslat módosítására nem kerül sor, úgy a kérés teljesítése a Szolgáltatónak nem áll módjában.
 • A keretváltoztatásra vonatkozó kérdéseket, válaszokat, javaslatokat és módosításokat, valamint a beleegyezés, illetve a visszautasítás tényét és időpontját a Szolgáltató az egészségügyi dokumentációban rögzíti, a dokumentáció részeként 30 évig megőrzi.
 • A titoktartáshoz való jog érvényesülése:
 • Amennyiben a Szolgáltató jogszabály alapján adattovábbításra és/vagy a titoktartás megtörésére kötelezett, úgy a Szolgáltató adattovábbítási/jelentési kötelezettségét a paciens felé szóban és írásban jelzi.

Végjegyzetek

 1. Megfelelő az ellátás, ha az az adott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek megtartásával történik.
 2. Lehetőség szerint két tanú aláírásával ellátott teljes bizonyítóerejű magánokiratban
 3. A beleegyezés alapos ok nélküli visszavonása esetén azonban kötelezhető az ennek következtében felmerült és indokolt költségek megtérítésére.
 4. Amennyiben az Önről készült egészségügyi dokumentáció más személy magántitokhoz való jogát érintő adatokat is tartalmaz, annak csak az Önre vonatkozó része tekintetében gyakorolható a betekintési jogosultság.
 5. Egészségügyi adatait hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezt törvény elrendeli, vagy mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi. Ugyancsak a hozzájárulása nélkül közölni lehet az Ön további ápolását, gondozását végző személlyel azokat az egészségügyi adatokat, amelyek ismeretének hiánya egészségi állapotának károsodásához vezethet.

(frissítve 2021.04.21. v05.03)

Panaszkezelés

A kliens jogosult a mentál-egészségügyi ellátással kapcsolatban a szolgáltatónál panaszt tenni. Az egészségügyi szolgáltató köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről kliensét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 (harminc) munkanapon belül írásban tájékoztatni. Janovics Ferenc egyéni vállalkozó klinikai szakpszichológus (a továbbiakban: Szolgáltató) a jelen szabályzatban tájékoztatja klienseit a panaszügyintézés részletes szabályairól.

1. A panasz benyújtása

A panasz benyújtása lehetséges szóban és írásban, írásos formátumban postai és elektronikus úton is a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:

 • neve: Senkiföldje Kft.
 • székhelye / levelezési címe: 1119 Budapest, Andor utca 21/C fszt. 1.
 • a panaszügyintézés helye: 1115 Budapest, Fraknó utca 24/A 4. em. 14. vagy 1082 Budapest Üllői út 54. 2. em. 17.
 • elektronikus levelezési címe: janovics.ferenc.ev@gmail.com
 • telefonszáma: 06 30 177 60 58
 • internetes címe: https://www.senkifoldje.hu/

Az írásos megkereséshez a Szolgáltató formanyomtatványt tud biztosítani.

A panasz akkor vizsgálható ki, ha tartalmából következtetni lehet a 1) sérelmezett eseményre, 2) a sérelmezett esemény idejére, 3) a megkereső által kívánatosnak ítélt állapotra, melynek beállítására a panasz kivizsgálása szolgál, továbbá tartalmazza a 4) kliens azonosításához szükséges információkat és 5) írásos megkeresés esetén a kliens postai vagy elektronikus elérhetőségét. Amennyiben ezen adatok valamelyike hiányzik, úgy annak tartalmára vonatkozóan a Szolgáltató tisztázó kérdést intéz a kliens felé a panasz beérkezését követő 1 (egy) munkanapon belül. Ha a Szolgáltató a kérdésre nem kap választ, vagy ha továbbra sem derül ki a hiányzó információ, akkor a Szolgáltatónak a panaszt nem áll módjában kivizsgálni.

Amennyiben minden információ rendelkezésre áll a panasz kivizsgálásához, a Szolgáltató a panasz vagy a tisztázó kérdésre kapott válasz beérkezését követő 1 (egy) munkanapon belül a panaszt nyilvántartásba veszi, egyedi azonosítószámmal látja el, és erről visszajelzést küld a kliens részére. A visszajelzés keretében a Szolgáltató tájékoztatja a panaszost, hogy jogában áll a kivizsgálással párhuzamosan a panaszkezelést más intézménynél/hatóságnál/szervnél is kezdeményezni. A visszajelzés a dokumentáció részeként megőrzésre kerül.

2. A panasz kivizsgálása

A Szolgáltató minden – az 1. pontban meghatározottaknak megfelelő – panaszt kivizsgál. A kivizsgálás során a panaszhoz vezető körülmények tisztázása a cél, mely folyamat egyúttal az ügy felderítésére és a kliens állításainak igazolására is szolgál. Célja továbbá, hogy a kliens pontos képet kapjon az eset körülményeiről, amennyiben a panasz mögött információhiány vagy félreértés áll. A panaszok kezelésének fő szabályai: (a) szakmai szabályok betartása, (b) jogszabályok betartása, (c) szakmai kompetenciahatárok betartása, (d) minőségirányítási rendszer követése.

A panasz kivizsgálását a Szolgáltató végzi, azonban a válasz megadása előtt jogi konzultációt vehet igénybe. A kivizsgáláshoz felhasználhatók az egészségügyi dokumentáció, az ellátásra vonatkozó jogszabályok, protokollok, eljárásrendek, irányelvek, etikai szabályok, a releváns szakirodalom, valamint a pszichometriai mérőeszközök dokumentációja.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a kliens a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát (a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a kliensnek átadja, (b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a kliensnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a kliens neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a kliens panaszának részletes leírása, a kliens által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a kliens panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő Szolgáltató és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a kliens aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • a panasz egyedi azonosítószáma.

3. A panasz érdemi megválaszolása

Írásos panasz esetén, vagy amennyiben a szóbeli panaszt nem sikerült azonnal orvosolni, a Szolgáltatónak a panasz beérkezésétől számítva legfeljebb 30 (harminc) munkanap áll rendelkezésére a panasz érdemi megválaszolására. A vizsgálat eredményét a Szolgáltató a klienssel írásban közli – postai úton érkezett panasz esetén postai úton, elektronikus úton érkezett panasz esetén e-mailben.

A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a panaszost írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

4. A panasz nyilvántartása

A Szolgáltató a vizsgálat eredményéről és a felhasznált forrásokról jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvek és kapcsolódó dokumentáció (ideértve az elsőbbséggel, ajánlva megküldött levél másolatát és a feladóvevényt, elektronikus továbbítás esetén a kimenő e-mailt pdf formátumban) megőrzési ideje 5 (öt) év.

            A panasszal kapcsolatos adatkezelés részletes szabályait az adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

5. Panaszkezelés Szolgáltatón kívül eső módjai:

Amennyiben a panasz a Szolgáltatóhoz fordulással nem rendezhető, vagy ha a kliens a Szolgáltató általi kivizsgálással párhuzamosan a panaszkezelést más intézménynél/hatóságnál/szervnél is kezdeményezni kívánja, úgy

 1. a kliens rendezheti a vitát bíróságon peres eljárással, vagy
 2. a kliens a panasz peres eljáráson kívüli kivizsgálása érdekében az alábbi szervekhez fordulhat:
  1. az Integrált Jogvédelmi Szolgálathoz (IJSZ) annak érdekében, hogy a panaszos és a Szolgáltató közötti vita rendezéséhez közvetítőt (betegjogi képviselőt) vegyen igénybe. E lehetőségre válaszában a Szolgáltató is felhívja a panaszos figyelmét.  Az IJSZ kiemelt hangsúlyt fektet az érintettek jogairól szóló és szolgáltatások elérését elősegítő tájékoztatásra, a betegdokumentáció megismerésével összefüggő jog érvényesítésére, a panaszjog gyakorlásának segítésére, rendszerhibák feltárására és megoldására. Eljárásaiban közvetít a szolgáltató és a kérelmező közötti vitás kérdések peren kívüli, gyors és mindkét fél számára megnyugtató rendezésében.
   1. A szolgáltató 30 (harminc) munkanapon belül érdemben köteles megvizsgálni a betegjogi képviselő észrevételeit, az azzal kapcsolatos állásfoglalásról betegjogi képviselő útján tájékoztatni köteles az IJSZ-t.
   2. Az IJSZ és a területileg illetékes betegjogi képviselő elérhetőségei:

Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ): Közép-Magyarországi Regionális Iroda, 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. – Tel.: +36-1-8969-000 – Betegjogi képviselők – Budapest, 11. kerületi betegjogi képviselő: Megléczné Ocsenás Mária, maria.ocsenas@ijb.emmi.gov.hu +36 20 4899 658

 • a Szolgáltatóval együtt közvetítői eljárás keretében a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarához (MISZK). A tanács tagjait a kamara által vezetett közvetítői névjegyzékből jelölhetik ki. A közvetítői eljárást kérheti a kliens, a kliens halála esetén annak közeli hozzátartozója vagy örököse, valamint a Szolgáltató. A tanács nem marasztalja el a szolgáltatót, nem állapít meg kártérítést, hanem a felek közötti egyezség létrehozására törekszik. Egyezség hiányában a felek bírósághoz fordulhatnak.
  • A Szolgáltató kifüggeszti a MISZK székhelyét és postacímét.
  • A közvetítői eljárás megindulását követően értesíteni a Szolgáltató felelősségbiztosítását nyújtó biztosítót, mert a tanács üléseire meg kell hívni, ahol részére észrevételezési jogot kell biztosítani.
  • A közvetítőket, valamint a szakértőket titoktartási kötelezettség terheli a közvetítői eljárás alatt, illetve az eljárás befejezését követően is. A feleket és a biztosítót titoktartási kötelezettség terheli az eljárás folyamán, azonban az eljárás befejezését követően pedig akkor, ha a felek között egyezség jött létre, kivéve, ha az egyezség megtámadása iránt bármelyik fél bírósághoz fordul.

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK): központi iroda: 1068 Budapest, Benczúr utca 47. – Tel.: +36-1/898-0336 – HonlapKözvetítő kereső

 • szakmai hiba gyanúja esetén a Szolgáltató működési engedélyének kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szervhez. Az államigazgatási szerv az egyéni betegpanaszokkal kapcsolatban állásfoglalással élhet, jogos panasz esetén törekedhet a jogszerű állapot helyreállítására, sérelem orvoslására, szükséges intézkedések megtételére. Az egészségügyi szolgáltató szakmai felügyeletét ellátó államigazgatási szerv folytathat hatósági eljárást is, mely során, jogsértés esetén, egészségügyi bírság szabható ki. A járási népegészségügyi intézet felé élhet panasszal vagy közérdekű bejelentéssel, melyet szóban, levélben és elektronikusan is megtehet a kliens. Szükség esetén helyszíni vizsgálat is lefolytatható. Az eljárás értesítéssel zárul, mely ellen jogorvoslat nem kérhető. Amennyiben a panaszt megalapozottnak találják, úgy a Szolgáltató köteles a jogszerű állapotot helyreállítani. Ezután kerülhet sor közigazgatási hatósági eljárásra.

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal – Népegészségügyi Osztály– Cím: 1119 Budapest, Budafoki út 59. fsz. – E-mail: nepegeszsegugy11@11kh.bfkh.gov.hu – Tel.:: 235-7050

 • a szolgáltatás minősége, biztonságossága kapcsán felmerült panaszát esetén a fogyasztóvédelmi békéltető testület elnökéhez is írásban, amennyiben közvetlenül fizetett az egészségügyi szolgáltatásért. Az eljárást a fogyasztó vagy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti. A testület célja, hogy a felek olyan egyezségre jussanak, ami a jogszabályoknak megfelelő. A folyamatot hatásköri és illetékességi vizsgálat előzi meg. Az eljárásra a kliens lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, illetve a kliens belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület; a kliens erre irányuló kérelme alapján az előbbiek helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Az eljárás hatékonyságát növeli, ha a Szolgáltató általános alávetési nyilatkozatot tesz, melyben a testület döntését magára kötelező érvényűnek fogadja el. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület – Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111. -Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. – Tel.: + 36 (1) 488 21 31 – Email: bekelteto.testulet@bkik.hu – On-line ügyintézés

 • etikai vétség gyanúja esetén a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Etikai Bizottságához. A Szolgáltatót mint kamarai tagot szükséges név szerint megnevezni, a sérelmet konkrétan körülírni (hely, idő, sérelmet szenvedett kliens vagy más személy), az etikai vétség gyanúját felvető magatartást megjelölni. A beadványban a kliensnek szükséges megadni a nevét, elérhetőségét, az érdemi elbírálás érdekében a beadványt pontosítani a sérelem helyének, idejének, a sérelmezett magatartásnak és a sérelmezett magatartást elkövető személy nevének (pecsétszám és munkahely megadásával) megjelölésével. Jelen Szolgáltató a MOK Diplomások Területi Szervezetének (MOK DTESZ) tagja, pecsétszám: 2023, munkahely: klinikai pszichológiai magánrendelés

Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottság Titkárság – Tel.: +36 1 269 4391 -Email: etika@mok.hu – HonlapDiplomások Területi Szervezete – Cím: 1063 Budapest Szív utca 54. Fsz – Tel.: +36 1 308 8628 – Email: iroda@mokdtesz.hu

(honlapon közzétéve: 2023.05.05. v06.01)

Lépjen tovább a többi tájékoztatóra.