Betegjogok és panaszkezelés

Az ellátás során Önt ugyanazok a betegjogok illetik meg, mint minden más egészségügyi ellátás esetén:

Az egészségügyi ellátáshoz való jog. Joga van – jogszabályban meghatározott keretekközött – az egészségi állapota által indokolt, megfelelő és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelőegészségügyi ellátáshoz. Joga van a kezelőjét szabadon megválasztani, amennyiben annak nincsen az állapotából a szolgáltató működési rendjéből fakadó korlátja. Bármely megállapított iránydiagnózissal, javasolt terápiával, vagy más egészségügyi szolgáltatóhoz történő átirányítássalkapcsolatban kérheti más szakember által történő vizsgálatát. Joga van tudni, hogy amennyiben nem tudom ellátni, hova fordulhat még ellátásért.

Az emberi méltósághoz való jog. Az emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. Önön csak az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el.

A kapcsolattartás jog. A meglévő feltételektől függően, mások jogainak tiszteletben tartásával és az ellátás zavartalanságát biztosítva kapcsolatot tarthat életének minden szereplőjével.

A tájékoztatáshoz való jog. Jogosult Önre szabott formában megadott, teljes körű és érthető tájékoztatásra lelki állapotával, ellátásával, a javasolt ellátásokkal, vizsgálatokkal, javasolt életmóddal kapcsolatban. Joga van a tájékoztatás során és azt követően is kéredzni. Joga van megismerni ellátása során az egyes vizsgálatok, beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményt és annak okait. A tájékoztatásáról lemondhat, kivéve, ha betegsége természetét ismernie kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse.

Az önrendelkezéshez való jog. Szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza, figyelembe véve jogszabályban előírt korlátozásokat. Joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintődöntésekben részt vegyen. Az ellátás elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja. A beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása a) mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, ill. b) ha – figyelemmel a vonatkozó jogszabályban foglaltakra – Ön közvetlen életveszélyben van.

Az ellátás visszautasításának joga. Megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. Minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban utasíthat vissza. A visszautasításra vonatkozó nyilatkozatát bármikor visszavonhatja.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga. Jogosult megismerni az egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen. Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adattal Ön rendelkezik. Jogosult a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni, az Önre vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni, ambuláns ellátási lapot kapni, egészségügyi adatairól – saját költségére – összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni. Jogosult az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt egészségügyi dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni, amelyet az adatkezelő a dokumentációra saját szakmai véleményének feltüntetésével jegyez rá. A hibás egészségügyi adatot az adatfelvételt követően törölni viszont nem lehet. Jogosult az adott betegségével kapcsolatos egészségügyi ellátásának ideje alatt az általa meghatározott személyt írásban felhatalmazni az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve arra, hogy azokról másolatot készíttessen.

Az orvosi titoktartáshoz való jog. Jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait (a továbbiakban: orvosi titok) csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. Joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. Egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezt törvény elrendeli, mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi.

Kötelezettségei. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor kötelestiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét.Amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni. A saját és hozzátartozói jogaik gyakorlása során köteles tiszteletben tartani mások jogait. A saját és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait. A betegjogok gyakorlásának módját a szolgáltató működési rendje (gyógyintézet házirendje) szabályozza.

Betegjogok érvényesítése és panasztétel

Panasz esetén kérem, keressen meg elérhetőségeim valamelyikén, szóban vagy írásban. Javaslom az írásos megkeresést, az megkönnyítheti a panasz kivizsgálását, rendezését, nyilvántartását és a reá való visszaemlékezést.

név:                 Janovics Ferenc ev.

végzettség:      felnőtt mentálhigiénés és klinikai szakpszichológus

pecsétszám:     2023

székhely:         1119 Budapest, Andor utca 21/C fszt. 1.

nyt. szám:       36150486

rendelés:         1115 Budapest, Fraknó utca 24/A 4/14

tel.:                  +36 30 177 60 58

e-mail:             janovics.ferenc.ev@gmail.com

honlap:            https://senkifoldje.hu

Panaszát a panasz benyújtásától számított 30 munkanapon belül köteles vagyok kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről írásban értesíteni Önt. A panaszokat és a hozzájuk kapcsolódó iratokat köteles vagyok nyilvántartásba venni és a panasz benyújtásától számított 5 évig megőrizni.

Fontos, hogy a panaszjog gyakorlása nem érinti azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint – a panasz kivizsgálása érdekében – a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szervhez és más szervekhez forduljon.

A panaszjoga gyakorlása során lehetősége van peres és peres eljáráson kívüli lehetőségeket is igénybe venni.

Peres eljáráson kívüli vitarendezéshez fordulhat az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) munkatársaihoz, hogy a vita rendezéséhez közvetítőt (betegjogi képviselőt) vegyen igénybe. Az OBDK kiemelt hangsúlyt fektet az érintettek jogairól szóló és szolgáltatások elérését elősegítő tájékoztatásra, a betegdokumentáció megismerésével összefüggő jog érvényesítésére, panaszjog gyakorlásának segítésére, rendszerhibák feltárására és megoldására. Eljárásaiban közvetít a szolgáltató és a kérelmező közötti vitás kérdések peren kívüli, gyors és mindkét fél számára megnyugtató rendezésében.  Közvetlenül fordulhat a központi panaszirodához vagy a területi illetékességgel rendelkező betegjogi képviselőhöz, akit felkereshet e-mailben, telefonon és személyesen is. A Szolgáltató 30 munkanapon belül érdemben köteles megvizsgálni a betegjogi képviselő észrevételeit, az azzal kapcsolatos állásfoglalásról betegjogi képviselő útján tájékoztatni köteles az OBDK-t.

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK)

Közép-Magyarországi Regionális Iroda, 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.

+36-1-8969-000

betegjogi képviselők elérhetőségei

Budapest, 11. ker. betegjogi képviselő: Erhardtné dr. Gachályi Anikó, erhardtne.aniko@obdk.hu, 06-20-4899-525

Közvetítői eljárás keretében együtt kezdeményezhetjük a vita rendezését. A közvetítő tanács tagjait a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) által vezetett közvetítői névjegyzékből jelölhetjük ki. A közvetítői eljárást kérheti paciens, a paciens halála esetén annak közeli hozzátartozója vagy örököse, valamint a Szolgáltató. A kérelmet a paciens lakóhelyéhez vagy az igénybe vett egészségügyi szolgáltatás helyéhez legközelebb eső területi igazságügyi szakértői kamaránál kell előterjeszteni. A kérelemben meg kell jelölni a paciens nevét, lakóhelyét, szolgáltató nevét, székhelyét, sérelmezett magatartás megnevezését és időpontját, következményeinek leírását, valamint az igényt.

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK)

központi iroda: 1068 Budapest, Benczúr utca 47.

+36-1/898-0336

https://www.miszk.hu/

közvetítő kereső

Szakmai hiba gyanúja esetén jelen egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szervnél is panasz tehető. Az államigazgatási szerv az egyéni betegpanaszokkal kapcsolatban állásfoglalással élhet, jogos panasz esetén törekedhet a jogszerű állapot helyreállítására, sérelem orvoslására, szükséges intézkedések megtételére. Az egészségügyi szolgáltató szakmai felügyeletét ellátó államigazgatási szerv folytathat hatósági eljárást is, mely során, jogsértés esetén, egészségügyi bírság szabható ki. A járási népegészségügyi intézet felé élhet panasszal vagy közérdekű bejelentéssel, melyet szóban, levélben és elektronikusan is megtehet a paciens. Szükség esetén helyszíni vizsgálat is lefolytatható. Az eljárás értesítéssel zárul, mely ellen jogorvoslat nem kérhető. Amennyiben a panaszt megalapozottnak találják, úgy a Szolgáltató köteles a jogszerű állapotot helyreállítani. Ezután kerülhet sor közigazgatási hatósági eljárásra.

A szolgáltatás minősége, biztonságossága kapcsán felmerült panaszát beadhatja a fogyasztóvédelmi békéltető testület elnökének is írásban, amennyiben közvetlenül fizetett az egészségügyi szolgáltatásért. Az eljárást a fogyasztó vagy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti. A testület célja, hogy a felek olyan egyezségre jussanak, ami a jogszabályoknak megfelelő. A folyamatot hatásköri és illetékességi vizsgálat előzi meg. Az eljárás hatékonyságát növeli, ha a Szolgáltató általános alávetési nyilatkozatot tesz, melyben a testület döntését magára kötelező érvényűnek fogadja el.

Etikai vétség gyanúja esetén a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Etikai Bizottságához. A kamarai tagot szükséges név szerint megnevezni, a sérelmet konkrétan körülírni (hely, idő, sérelmet szenvedett beteg vagy más személy), az etikai vétség gyanúját felvető magatartást megjelölni. A beadványban a paciensnek szükséges megadni a nevét, elérhetőségét, az érdemi elbírálás érdekében a beadványt pontosítani a sérelem helyének, idejének, a sérelmezett magatartásnak és a sérelmezett magatartást elkövető személy nevének (pecsétszám és munkahely megadásával) megjelölésével. Jelen Szolgáltató a MOK Diplomások Területi Szervezetének (MOK DTESZ) tagja, pecsétszám: 2023, munkahely: klinikai pszichológiai magánrendelés

Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottság Titkárság

Tel.: +36 1 269 4391

Email: etika@mok.hu

https://mok.hu/kapcsolat

Diplomások Területi Szervezete

Cím: 1063 Budapest Szív utca 54. Fsz.

Tel.: +36 1 308 8628

Email: iroda@mokdtesz.hu

Amennyiben nem sikerül egyezségre jutnunk a fenti megoldásokkal, lehetősége van bírósághoz is fordulni.